Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de privacyverklaring aan van La Vuelta Holanda. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die La Vuelta Holanda u aanbiedt (o.a. via de website www.lavueltaholanda.com). Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 juni 2019. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Algemeen

Wanneer u gebruik maakt van de diensten die wij u aanbieden, worden de door u verstrekte gegevens door ons verwerkt. La Vuelta Holanda is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

La Vuelta Holanda vindt de bescherming van bezoekers van onze website, abonnees op onze nieuwsbrief en andere betrokkenen van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van abonnees en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Ook leven wij daarom zorgvuldig de relevante wetgeving op dit gebied na, waaronder de AVG en de Telecommunicatiewet (“Tw”). Dit doen wij door samen met onze juridische partners na te gaan of onze dienstverlening aan de eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van compliancy met de wetgeving omtrent gegevensbescherming.

Op deze pagina lichten wij toe welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken. Ook laten wij u weten wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot de data en hoe lang we uw gegevens bewaren.

Onze gegevens zijn:

 • Stichting La Vuelta Holanda
 • info@lavueltaholanda.com

U vindt ons via de volgende social mediakanalen:

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens en welke gegevens zijn dit precies?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering van onze dienstverlening en om die dienstverlening bij u onder de aandacht te brengen en u daarover op de hoogte te houden.

La Vuelta Holanda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Organisatie (voor zover door u verstrekt);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld). Voor meer informatie over de gegevens die wij van u verzamelen, verwijzen wij u naar ons cookiestatement.;
 • Internetbrowser en apparaat type (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);
 • Bankrekeningnummer (voor zover door u verstrekt);
 • De La Vuelta Holanda analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld). Voor meer informatie over de gegevens die wij van u verzamelen, verwijzen wij u naar ons cookiestatement;

La Vuelta Holanda verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

De door u verstrekte gegevens kunnen door La Vuelta Holanda specifiek worden vastgelegd en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor het bezoek aan onze website. Als u gebruik maakt van onze website worden er automatisch gegevens van u verzameld via cookies, o.a. ook uw IP-adres. Voor meer informatie over de cookies die op uw apparaat worden geplaatst en welke gegevens wij via de cookies verzamelen, verwijzen wij naar ons cookiestatement;
 • Voor het versturen van onze nieuwsbrief en andere e-mails. U ontvangt e-mails van ons zodra u uzelf daarvoor hebt aangemeld.
 • Om u of uw organisatie een hospitality-pakket te verstrekken
 • Om te reageren op door u gestelde algemene vragen
 • Om onze social mediakanalen bij u onder de aandacht te brengen. Om onze social mediakanalen te promoten hebben wij zogenaamde social mediabuttons op onze website opgenomen. Via deze buttons worden cookies op uw apparaat geplaatst. Daarnaast maken wij gebruik van de zogenaamde Facebookpixel. Voor meer informatie over de cookies die op uw apparaat worden geplaatst, verwijzen wij naar ons cookiestatement;
 • Om uw ervaring met onze website zo aangenaam mogelijk te laten zijn;
 • Om te voldoen aan de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • Om uw sollicitatie te verwerken.

Op welke rechtsgronden baseren wij de gegevensverwerking?

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van La Vuelta Holanda (artikel 6 sub f AVG)

Wij willen u graag de meest optimale service bieden. Om dit te kunnen doen verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het versturen van e-mails, het bezoek aan onze website en het promoten van onze social mediakanalen. Hierbij houden wij altijd rekening met uw privacybelang.

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 sub c AVG)

Wanneer we een overeenkomst met u sluiten, verwerken we de noodzakelijke persoonsgegevens.

 • U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de gegevensverwerking (artikel 6 sub a AVG)

Voor al het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw uitdrukkelijke toestemming. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij u nieuwbrieven versturen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Daarna verwijderen we alle data die naar u herleidbaar zijn. Geanonimiseerde gegevens kunnen mogelijk langer bewaard worden.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen er voor dat uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Wij hebben o.a. de volgende maatregelen getroffen:

 • La Vuelta Holanda gebruikt het HTTPS-protocol om de gegevensuitwisseling tussen uw apparaat en onze servers mogelijk te maken. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens op een zodanige manier versleuteld, dat het voor een buitenstaander, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden;

Wie hebben toegang tot uw gegevens?

La Vuelta Holanda heeft toegang tot uw gegevens. La Vuelta Holanda gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van betrokkenen. Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan de volgende partijen:

 • Overheidsinstanties, indien een wettelijk voorschrift dat vereist;
 • IT-leverancier, om onze dienstverlening zo veilig mogelijk te laten verlopen;
 • Marketingbureau, zodra we u gericht advertenties willen tonen;
 • Juridische partners, indien dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
 • Accountant, indien dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole;
 • Andere verwerkers die we inschakelen om ons te assisteren;
 • Andere derden, na schriftelijke toestemming van u.

De partijen die van La Vuelta Holanda toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens ons, tenzij deze partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor onze juridische partners.

Publiceert La Vuelta Holanda ook beeld- en/of geluidsopnamen van evenementen?

Op door La Vuelta Holanda georganiseerde bijeenkomsten, evenementen etc. kunnen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beeld- en/of geluidsopnamen kunnen door ons worden gepubliceerd op websites, sociale media, nieuwsbrieven, tijdschriften etc.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking door La Vuelta Holanda?

 • Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens

U kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die La Vuelta Holanda over u verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar info@lavueltaholanda.com. Ter controle van uw identiteit kan van La Vuelta Holanda u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw BSN en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Let op: uw BSN kan op meerdere plekken op uw identiteitsbewijs staan. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u La Vuelta Holanda verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

 • Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u onverhoopt van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door La Vuelta Holanda, indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@lavueltaholanda.com.

Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder uw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan u aan te bieden.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betreffende persoonsgegevens die u aan La Vuelta Holanda heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@lavueltaholanda.com.

Waar kunt u terecht met vragen en opmerkingen?

Voor vragen en/of opmerkingen, gelieven te mailen naar info@lavueltaholanda.com.

Founding partners van La Vuelta Holanda

Blijf op de hoogte!